EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE

LA

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL BATAR

 

 

pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare

A. EXPUNEREA DE MOTIVE

Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii propunem Consiliului Local al Comunei Batar sǎ adopte o hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2012.

 

B. RAPORT DE SPECIALITATE

În temeiul prevederilor:

-  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;

- Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

- hotărârilor Consiliului Local al Comunei Batar cu relevanţă în stabilirea şi completarea impozitelor şi taxelor locale,

se propune proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012, ce va fi supus spre analiză, avizare şi aprobare Consiliului Local al Comunei Batar, pe  baza următoarelor considerente:

- având în vedere prefigurarea unui act normativ de modificare şi completare a Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală cu efect asupra previziunii bugetare locale care are la bază inventarierea materiei impozabile, propun menţinerea pentru anul 2012 a structurii, nivelurilor şi cotelor impozitelor, taxelor şi altor contribuţii la nivelul celor prevăzute pentru anul fiscal 2011;

- proiectul va fi supus dezbaterii publice în conformitate cu legislaţia privind transparenţa decizională în administraţia publică, prin afişare la sediul Primăriei Comunei Batar

- sistemul de bonificaţii acordate pentru plata integrală anticipată până la data de 31 martie 2012 a impozitului pe clădiri, teren şi/sau mijloace de transport va de 10% pentru persoanele fizice (cota maximă permisă de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) .

 

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare “nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b.-d.

La nivelul Administraţiei Publice Locale al Comunei Batar impozitele şi taxele locale au fost indexate in anul 2011 cu 11 % fata de Codul Fiscal ,exceptie facand terenul extravilan .

Propun pentru anul fiscal 2012 ca nivelul impozitelor si taxelor locale sa ramana acelas ca in anul 2011.

Având în vedere dispoziţiile legale invocate precum şi cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

Additional information