2011


 

Vizualizati documentul aici.


 

 

ROMANIA                                                                                                Avizat de legalitate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATAR                                                          Secretar

JUDETUL  BIHOR                                                                                          Radu Mihaiu

 

 

HOTARAREA NR. 70

DIN 27 OCTOMBRIE 2011

 

-privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2012

 

Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile ,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora intocmit de referent venituri Silaghi Liliana  prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003,privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi pct.290^1 alineat (2); ale Hotărârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cosiliul local al Comunei Batar

 

HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale la nivelul Comunei Batar, şi amenzile , în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2012, astfel cum sunt redate în Expunerea de motive ,Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Pentru anul 2012 se aplica o majorare de 11% pentru impozitele si taxele locale fata de Codul Fiscal,cu exceptia impozitului taxei pe terenurile amplasate in extravilan care a ramas la nivelul stabilit  prin Codul Fiscal ,respectiv 36 de lei / ha ,avand stabilita anterior prin hotarare de consiliu local ,zona D ,la centrul de comuna  ,rangul IV ,iar la localitatile aferente comunei  rangul V ;

 

Art. 3. Prevederile prezentei Hotarari se aplica incepand cu 01 Ianuarie 2012 ;

 

Art. 4. Anexa  nr. 1 ,face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

 

Art. 5. Prezenta hotarare se completeaza  cu prevederile Legii nr. 571/2003,ale Ordonantei Guvernului nr. 92./2003,precum si cu actele normative in vigoare.

 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează :

-          Primarul Comunei Batar

-          Secretarul Comunei Batar

-          Sef birou contabilitate  si referent  venituri

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Dosarul de sedinta

-Dosarul cu Hotarari

-Referentul de la  venituri si Sef Birou Contabilitate

-Prefectura Judetului Bihor

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

MUGHIURUS IOAN

Additional information